מינוי אפוטרופוס

מתי יקבע בית המשפט מינוי אפוטרופוס ומהן המשמעויות המשפטיות לכך ?

במקרים בהם אדם אינו יכול ומסוגל לדאוג לענייניו, הבריאותיים ו/או הרכושיים, בדרך קבע או באופן זמני, ימנה בית המשפט אדם אשר יהיה מוסמך לדאוג לענייניו במקומו ובשמו, ובשפה המשפטית "אפוטרופוס".

מקרים בהם אדם מתקשה לנהל את ענייניו בשל זקנה אינם עילה למינוי אפוטרופוס בעבורו. מינוי אפוטרופוס יעשה רק כאשר בית המשפט שוכנע כי האדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו, ועל כן נדרש מינוי אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש .

מינוי אפוטרופוס לגוף נדרש כאשר אדם אינו יכול לדאוג לענייניו הבריאותיים בשל היותו במצב הכרתי שאינו מאפשר לו לקבל החלטות בענייניו הבריאותיים, ו/או אינו צלול בדעתו, ו/או אינו בריא בנפשו, ו/או בשכלו.

מינוי אפוטרופוס לרכוש נדרש כאשר אדם אינו מסוגל לנהל את רכושו בשל לקות בשכלו ו/או בנפשו ו/או בשל מצבו הרפואי.

כאשר אדם אינו מסוגל לנהל הן את ענייניו הבריאותיים והן את ענייניו הרכושיים ימנה ביהמ"ש אפוטרופוס לגוף ולרכוש.

מי רשאי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס והיכן ?

בקשה למינוי אפוטרופוס רשאי להגיש בן זוג או קרוב (הורה, ילד, אח, סבים/ות, נכד/ים) של האדם הזקוק לאפוטרופוס, אשר לצורך הבקשה ולאחר מתן הצו יקרא "חסוי".

הבקשה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה באזור מגוריו של האדם בעניינו מוגשת הבקשה. הבקשה תוגש בצירוף תצהיר המפרט את פרטי החסוי, מצבו הרפואי ו/או הנפשי, בצירוף אסמכתאות רפואיות, וכן את הסיבות בגינן מוגשת הבקשה.

יש להחתים את בני המשפחה מדרגה ראשונה (הורים,אחים, ילדים) של החסוי על הסכמתם לבקשה. בהעדר הסכמתם תוגש הבקשה המציינת את דבר סירובם, ואז גם נדרש לצרפם כמשיבים (כנתבעים) לבקשה.

 מי יתמנה כאפוטרופוס ?

 אפוטרופוס על אדם יכול להתמנות אדם יחיד ותאגיד אשר נתן הסכמתו למנותו כאפוטרופוס.

בחינת בקשת מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט:

ראשית כל, יבחן בית המשפט את הבקשה, ובהסתמך עליה יקבע האם, על פניו, קיים צורך במינוי אפוטרופוס.

לאחר מכן ישמע בית המשפט את עמדתו של החסוי, ככל שמסוגל להביע את דעתו, בדבר הבקשה למינוי אפוטרופוס על ענייניו.

לעיתים, כאשר סבור בית המשפט שיש מקום למינוי אפוטרופוס באופן מיידי ייתן הוא צו אפוטרופסות זמנית, וזאת עד למועד שמיעת עמדתו של החסוי.

תפקידו של האפוטרופוס:

תפקידו של האפוטרופוס מוסדר בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962.

החוק מטיל חובה כללית על האפוטרופוס לנהוג ולפעול לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין.

האפוטרופוס מוסמך לעשות כל פעולה הדרושה לביצוע תפקידו, מלבד פעולות המנויות בחוק והדורשות קבלת אישור מראש של בית המשפט:

  1. העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
  2. השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה.
  3. פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק.
  4. נתינת מתנות, זולת מתנת ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות העניין.
  5. נתינת ערבות.
  6. פעולה שבית המשפט קבע בצו המינוי שטעונה אישור מראש.

לאפוטרופוס על רכוש מוטלות חובות נוספות מכוח החוק המפוקחות על ידי האפוטרופוס הכללי.  ומהן החובות ? תוך 30 יום מיום המינוי חייב האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי טופס "פרטה" של כלל נכסי החסוי. בפרטה, שהינה בתצהיר יש לכלול את רשימת הנכסים והחובות של החסוי, נכון ליום המינוי, ובצרוף אסמכתאות. נוסף לכך, יש לצרף דו"ח "סל מחיה" המפרט את ההכנסות וההוצאות הקבועות של החסוי.

סיום תפקידו של האפוטרופוס:

האפוטרופוס יסיים את תפקידו עם פקיעתו של הצו, ו/או כאשר בית המשפט הכריז על החסוי ככשיר לנהל את ענייניו, ו/או במות החסוי.

כמו כן, בכל שלב רשאי האפוטרופוס, במסגרת תפקידו זה, להגיש הודעת התפטרות, אשר תכנס לתוקפה רק לאחר אישור בית המשפט.

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות עם עו"ד מורן אלסאיג בני חייגו עכשיו 050-6793821

או השאירו פרטים כאן ליצירת קשר

להתייעצות ותיאום פגישה צרו קשר ואשמח לחזור אליכם בהקדם

Call Now Button
×
דילוג לתוכן